Red Scarf Girl by Ji-Li Jiang
Red Scarf Girl by Ji-Li Jiang